Apie prekių garantiją

Hik.lt parduodamiems prietaisams yra suteikiama 3 metų gamintojo garantija.

Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją bei garantinio aptarnavimo sąlygas. Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą ir garantinio aptarnavimo taloną. Garantinis talonas yra patvirtinimas, kad Hikmicro prietaisas, kurį Jūs pirkote, buvo be defektų, o atsiradę defektai dėl gamintojo kaltės, garantiniu laikotarpiu bus pašalinti arba prietaisas bus pakeistas. Defektai atsiradę dėl prietaiso naudojimo ne pagal instrukciją, išorinio nusidėvėjimo, pakuotės pažeidimo, nepatenka į garantinį aptarnavima.

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo neatsargumo;
2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
4. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
5. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
6. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.

 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
2. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo;
3. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo;
4. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku;
5. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos bei šių taisyklių.

 

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
2. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;
4. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama;
5. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6. Prietaiso serijos numeris buvo pakeistas, nutrintas, pašalintas ar neįskaitomas arba programiniu būdu pašalintas (taikoma prietaisams su unikaliu serijos numeriu);
7. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, –  negalima pašalinti;
8. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų esančių prietaiso atmintyje, praradimą. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;
9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija;
10. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

 

Dėmesio draudžiama:

Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis el.paštu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu.

 

Garantinis aptarnavimas

Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

Prekės garantinis remontas atliekamas autorizuotame serviso centre. Jei autorizuotas servisas pateikia pažymą, kad prekė yra nepataisoma, klientui suteikiama teisė prekę pasikeisti kita tokia pat arba susigrąžinti sumokėtus pinigus.

Už prekės transportavimo kaštus pirkėjui mokėti nereikia.

Dėl garantinio aptarnavimo kreiptis el paštu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu, nurodant prietaiso modelį, gedimą, vietą iš kurios pirkote ir pirkimo datą įrašytą garantinio aptarnavimo talone.